Brill’s New Jacoby Related publications

Purchase Access
Subject: Classical Studies

General Editor: Ian Worthington

Brill's New Jacoby is a fully-revised and enlarged edition of Jacoby’s Die Fragmente der Griechischen Historiker I-III, providing new texts of the ancient historians in many instances as well as several new historians and many new fragments of existing historians that were either unknown to Jacoby or excluded by him. Especially important is that for the first time ever commentaries are provided on the final 248 historians in FGrHist I-III, which Jacoby was unable to prepare before his death. In addition, and also for the first time, Brill's New Jacoby presents facing English translations of all the testimonia and fragments, new, critical commentaries on all the testimony and fragments, and a brief encyclopedia-style entry about each historian’s life and works, with a select bibliography.

Brill’s New Jacoby
is nearing completion with final publication of the last historian scheduled for 2019. A list of the available historians in alphabetical order can be viewed in the contents tab below.

Subscriptions: see brill.com

(1) Hekataios of Miletos
(2) Akousilaos of Argos
(3) Pherekydes of Athens
(4) Hellanikos of Lesbos
(6) Hippias of Elis
(7) Polos of Akragas
(8) Simonides
(9) Anaximander the Younger
(10) Andron of Halikarnassos
(11) Philistides of Mallos
(12) Asklepiades of Tragilos
(12A) Demaratos
(12B) Kleitonymos
(12C) Jason of Byzantion
(14) Bion of Prokonnesos
(15) Dionysios of Samos
(16) Peisandros
(17) Gorgos of Kolophon
(18) Anonymous, Encheiridion
(19) Zenodotos
(20) Satyros
(21) Theopompos
(22) Aristodemos of Nysa
(23) Sostratos
(24) Xenophon
(25) Alexander of Myndos
(26) Conon
(27) Silenos of Chios
(28) Akestorides
(29) Antiochos
(30) Phidalios of Corinth
(31) Herodoros
(32) Dionysios Scytobrachion
(33) Aristokles
(34) Abaris
(35) Aristeas
(36) Aristodikos
(37) Polycharos or Polyanthos of Cyrene
(38) Kaukalos of Chios
(39) Matris
(40) Anonymous, History of Herakles
(41) Onasos
(42) Demaratos
(42A) Demaretes
(43) Metrodoros of Chios
(44) Palaiphatos
(45) Hegesianax of Alexandria Troas
(46) Abas
(47) Servius
(48) Theodoros of Ilion
(48A) Anonymous, Writers of Troika
(49) Diktys of Crete
(50) Sisyphos of Kos
(51) Dares
(52) Plesimachos
(53) Aristonikos of Alexandria
(54) Dositheos
(55) Eleusis
(55C) Simonides of Karystos or Eretria
(56) Antipater
(57) Aristonikos
(58) Botryas of Myndos
(59) Demetrios of Ilion
(60) Nikias
(61) Tellis
(62) Theodoros
(63) Euhemeros of Messene
(65) Daimachos
(67) Anaxis of Boiotia
(68) Dionysodoros Boiotos
(69) Antipatros of Magnesia
(70) Ephoros
(71) Zoilos of Amphipolis
(72) Anaximenes of Lampsakos
(73) Diyllos
(74) Euphantos of Olynthos
(75) Demochares
(76) Duris of Samos
(77) Eumelos
(78) Psaon of Plataia
(79) Eudoxos of Rhodes
(80) Pythermos?
(82) Menodotus
(83) Anonymous Writers in Polybios’s History
(84) Neanthes
(85) Demetrios of Kallatis
(86) Agatharchides of Knidos
(87) Poseidonios
(88) Timagenes of Alexandria
(89) Bion
(91) Strabo of Amaseia
(92) Sulpicius Galba, C.
(93) Kephalion
(94) Jason
(95) Philippos of Pergamon
(96) Chryseros
(97) Asinius Quadratus
(98) Nikostratos of Trapezos
(99) Philostratos of Athens
(100) Dexippos
(101) Eusebios
(102) Clemens
(103) Charax of Pergamon
(104) Aristodemos
(105) Anonymous, Fragmenta historica
(106) Myron of Priene
(107) Stesimbrotos
(108) Themistogenes of Syracuse
(109) Sophainetos Stymphalikos
(110) Hegemon of Alexandreia Troas
(111) Xenophon of Athens
(112) Kephisodoros
(113) Theodectes
(114) Antipatros
(115) Theopompos of Chios
(116) Lamachos
(118) Strattis
(121) Philonides
(122) Amyntas
(123) Archelaos
(124) Kallisthenes
(127) Nikoboule
(128) Polykleitos of Larisa
(132) Leon of Byzantium
(133) Nearchos
(134) Onesikritos
(139) Aristoboulos of Kassandreia
(141) Antigenes
(142) Hegesias of Magnesia
(143) Aristos of Salamis
(144) Asklepiades
(145) Dorotheos of Athens
(149) Varro
(150) Amyntianos
(152) Antidamas Heracleopolitanus
(157) Asklepiades
(158) Zenon
(159) Anonymous, On Pyrrhos
(160) Anonymous, Belli Syrii tertii annales
(161) Ptolemy of Megalopolis
(162) Demetrios
(163) Simonides
(164) Mnesiptolemos
(165) Timochares
(166) Athenaios
(167) Herakleitos of Lesbos
(168) Strato
(169) Poseidonios
(170) Lysimachos
(171) Neanthes the Younger
(172) Leschides
(173) Polybios
(174) Philinos
(175) Silenos
(176) Sosylos
(177) Chaireas
(178) Eumachos of Neapolis
(179) Xenophon
(180) Anonymous, On Hannibal
(181) Hannibal
(182) Jason of Cyrene
(183) Caecilius Calactinus
(184) Metrodoros
(185) Licinius Lucullus, L.
(186) Archias of Antioch
(187) Herakleides of Magnesia
(187A) Aisopos
(188) Theophanes
(189) Atticus, T. Pomponius
(190) Hypsikrates of Amisos
(191) Empylos of Rhodes
(192) Sokrates of Rhodes
(193) Asinius Pollio
(194) Boethos of Tarsos
(195) Theodoros
(196) Polyainos
(197) Dellius, Q.
(198) Olympos
(199) Ptolemy
(200) Kriton
(201) Ariston of Pella
(202) Anonymous, On Marcus Aurelius Antoninus
(203) Anonymous, The Parthian War
(204) Anonymous from Corinth
(205) Anonymous from Miletos
(206) Anonymous philosopher
(207) Antiochianos
(208) Crepereius Calpurnianus
(209) Demetrios of Sagalassos
(210) Kallimorphos
(211) Anonymous, On Septimius Severus
(212) Ephoros the Younger
(213) Kallikrates of Tyre
(213-215) Writings on Aurelian
(214) Theoklios
(215) Nikomachos
(216) Onasimos of Cyprus
(217) Fabius Ceryllianus
(218) Claudius Eusthenius
(220) Bemarchios
(221) Oribasius Pergamenus
(222) Kyllenios
(223) Kallistion
(224) Kho?ohbut
(225) Magnus Carrhaeus
(226) Eutychianos
(226A) Seleukos
(229) Pyrrhos of Epeiros
(230) Theodoros of Rhodos
(231) Aratos of Sikyon
(232) P. Cornelius Scipio Africanus Maior
(233) P. Cornelius Scipio Nasica Corculum
(234) Ptolemy VIII
(235) Marcus Tullius Cicero
(236) Herod the Great
(237) Appian
(238) Julianus Imperator
(240) Xenagoras
(241) Eratosthenes of Cyrene
(242) Eretes
(243) Euthymenes
(245) Stesikleides
(246) Andron
(247) Antileon
(248) Xenokrates
(249) Autocharis
(251) Dionysios of Halikarnassos
(253) Thrasyllos of Rhodes
(254) C. Iulius Polybios
(255) Anonymous Olympic Chronicle from Oxyrhynchus
(256) Thallos
(257) Phlegon of Thralles
(257A) Anonymous, Olympic Chronicle
(258) Anonymous, Chronicle of Archons
(259) Cassius Longinus
(260) Porphyry
(261) Judas
(262) Charon of Lampsakos
(263) Pseudo-Democritus, or Bolos of Mendes
(264) Hekataios
(265) Rhianos of Bene
(266) Apollas of Pontos
(267) Demokritos of Ephesos
(268) Baton of Sinope
(269) Staphylos of Naukratis
(270) Menekles of Barka
(271-272) Nikandros, son of Anaxagoras, and Nikandros, son of Damaios, of Kolophon
(274) Teukros of Kyzikos
(275) Juba II of Mauretania
(276) Claudius Caesar
(277) Kriton of Pieria
(278) Leon of Alabanda
(279) Poseidonios of Olbia
(280) Philippos of Amphipolis
(281) Callinicus of Petra
(282) Claudian
(283) Christodoros of Koptos
(284) Agatharchides of Samos
(285) Aretades of Knidos
(286) Aristeides of Miletos
(287) Chrysermos of Corinth
(288) Derkyllos
(289) Dorotheos
(290) Dositheos
(291) Kallisthenes of Sybaris
(293) Kleitophon of Rhodes
(294) Ktesiphon
(295) Menyllos
(296) Theophilos
(297) Autokrates
(298) Autesion
(299) Pythainetos
(300) Theogenes
(301) Anonymous, On Aiolia
(302) Diokles of Rhodes
(303) Athanadas
(304) Demetrios of Argos
(305) Agias and Derkylos
(306) Deinias of Argos
(307) Anaxikrates
(308) Dionysios of Argos
(309) Telesarchos
(310) Sokrates of Argos
(311) Anonymous, de Argo
(312) Lykeas of Argos
(313) Timotheos
(314) Anonymous on Pausanias, On Argolika
(315) Architimos
(316) Ariaithos of Tegea
(317) Aristippos
(318) Nikias
(319) Harmodios of Lepreon
(320) Anonymous, Testimony on Arkadia
(321) Anonymous, On Arkadia
(322) Anonymous on Pausanias of Arcadia
(323) Kleitodemos of Athens
(325) Phanodemos of Athens
(326) Melanthios of Athens
(327) Demon of Athens
(329) Anonymous / The Writers of The Atthides
(330) Amelesagoras of Athens
(331) Hegesinos
(332) Bion of Prokonessos
(333) Antiochos-Pherekydes of Athens
(335) Kadmos of Miletos
(336) Zopyros
(337) Ariston
(337B) Philiskos of Miletos
(338) Idomeneus of Lampsakos
(338A) Kritias of Athens
(339) Asklepiades of Nikaia
(340) Didymos of Alexandria
(341) Seleukos of Alexandria
(342) Krateros the Macedonian
(343) Nikandros of Thyateira
(344) Drakon of Athens
(345) Meliton of Athens
(346) Theodoros
(347) Aristophanes of Byzantion
(348) Kallistratos
(349) Antiphanes the Younger
(350) Ammonios of Alexandria
(351) Gorgias of Athens
(352) Anonymous Exegete
(353) Autokleides
(354) Timosthenes of Rhodos
(355) Eumolpidon Patria
(356) Eupatridon Patria
(357) Dionysios
(358) Sotades of Athens
(359) Habron of Athens
(360) Andron
(361) Ammonios of Athens
(362) Krates of Athens
(363) Glaukippos
(364) Aristomenes of Athens
(365) Apollonios of Athens
(366) Lysimachides
(367) Charikles
(368) Anonymous Writers on Cult
(369) Anonymous Periegete
(369A) Herakleides Kritikos
(370) Kallikrates-Menekles
(371) Telephanes
(372) Diodoros the Periegete
(373) Heliodoros of Athens
(374) Themison
(375) Anonymous, Horismoi
(376) Nikokrates
(376A) Anonymous
(377) Paxamos
(378) Armenidas
(379) Aristophanes of Boiotia
(380) Lykos
(381) Timagoras
(382) Lysimachos of Alexandria
(383) Aristodemos
(384) Menelaos
(385) Kallippos of Corinth
(386) Aphrodisios
(387) Amphion of Thespiai
(388) Plutarch of Chaeronea
(389) Damon
(390) Hesychios of Miletos
(391) Hegesippos
(392) Ion of Chios
(393) Zenis of Chios
(394) Hypermenes
(395) Anonymous, On Chios
(396) Semos
(397) Phanodikos
(398) Nikochares
(399) Deinarchos
(400) Demoteles of Andros
(401A) Anonymous, On Delos
(401B) Anonymous, On Delos>
(401C) Anonymous, On Delos
(401D) Anonymous, On Delos
(402) Melisseus
(403) Apollonios
(404) Anaxandridas
(405) Alketas
(406) Theodoros of Phokaia
(407) Gorgias of Leontinoi
(408) Teupalos of Elis
(409) Echephylidas
(410) Komarchos
(411) Agaklytos
(412) Aristarchos of Elis
(413) Skopas
(414) Aristodemos of Elis
(415) Anonymous, Olympian Victors
(416) Anonymous, On the Lists of Olympian Victors
(417) Kreophylos
(418) Eualkes
(419) Xenophon of Ephesos
(420) Chersiphron and Metagenes
(422) Apollodoros
(423) Aristoteles of Chalkis
(424) Archemachos of Euboia
(425) Proxenos of Chalcis
(426) Lysanias of Mallos
(427) Anonymous, On Euboia
(428) Demodamas of Halikarnassos
(429) Pytheos-Satyros
(430) Promathidas of Herakleia
(431) Amphitheos
(432) Nymphis
(434) Memnon
(435) Timogenes of Miletos
(436) Aristokles
(437) Eparchides
(438) Artemidoros of Ephesos
(439) Bias
(440) Panyassis of Halikarnassos
(441) Anonymous, On Ithaca
(442) Xenomedes of Keos
(443) Artemon Clazomeneus
(444) Aristeides
(445) Demognetos
(446) Jason
(447) Poseidippos of Knidos
(448) Heropythos
(449) Erxias
(450) Xenophanes of Kolophon
(451) Eumelos
(452) Diodoros
(453) Theseus
(454) Dioxippos of Corinth
(455) Mousaios of Ephesos
(456) Makareus of Kos
(457) Epimenides
(458) Dosiadas
(459) Echemenes
(460) Xenion
(461) Sosikrates
(462) Laosthenidas
(463) Antenor
(464) Petellidas
(465) Deinarchos
(466) Menekles of Teos
(467) Pyrgion
(469) Akesandros of Cyrene
(470) Theotimos
(472) Agathokles
(475) Pherekydes of Leros
(476) Skamon of Mytilene
(478) Theolytos of Methymna
(479) Anonymous, On Lesbos
(480) Possis of Magnesia
(481) Hermogenes
(483) Appendix on the Malians
(484) Praxion of Megara
(485) Dieuchidas of Megara
(486) Hereas of Megara
(486A) Heragoras of Megara
(487) Anonymous, On Megara
(489) Kadmos of Miletos
(491-492) Maiandrios of Miletos and Leandrios of Miletos
(493) Aristokritos of Miletos
(494) Zopyros of Magnesia
(495) Anonymous, On Miletos
(496) Aristeides
(497) Eudemos of Naxos
(498) Philteas
(499) Aglaosthenes
(500) Andriskos
(501) Anonymous, On Naxos
(502) Demeas of Paros
(503) Diogenes of Sikyon
(504) Pyrander
(505) Telephos of Pergamon
(506) Anonymous, Pergamene Chronicle
(507) Antipater
(508) Antisthenes of Rhodes
(509) Aristion
(510) Aristonymos
(511) Dionysios of Rhodes
(512) Dionysios
(513) Ergias of Rhodes
(514) Eukrates
(515) Gorgon of Rhodes
(516) Hagelochos
(517) Hagestratos
(518) Hieron
(519) Nikasylos
(520) Onomastos
(521) Polyzelos of Rhodes
(522) Timokritos
(523) Zeno of Rhodes
(524) Eudemos
(525) Phaennos
(526) Theognis of Rhodes
(527) Philomnestos
(528) Aieluros
(529) Gorgosthenes of Rhodes
(530) Hierobulos of Rhodes
(531) Lindion Chrematismoi
(532) Lindian Chronicle
(533) Appendix
(534) Semonides of Samos or Amorgos
(535) Euagon of Samos
(536) Aethlios of Samos
(537) Olympichos of Samos
(538) Ouliades of Samos
(539) Alexis of Samos
(540) Leon of Samos
(541) Menodotos Samios
(542) Theodoros
(543) Aineias of Samos
(544) Anonymous, Annals
(546) Athenakon
(547) Idomeneus
(548) Anonymous, On Samothrace
(549) Demetrios of Seriphos
(550) Anonymous, Sikyonian Record
(551) Anonymous, On Sicyon
(552) Malakos
(553) Anonymous, On Siphnos
(554) Hippys
(555) Antiochos of Syracuse
(556) Philistos
(557) Dionysios I of Syracuse
(558) Hermeias of Methymna
(559) Polykritos of Mende
(560) Alkimos
(561) Timonides of Leukas
(562) Athanis of Syracuse
(563) Timokrates
(564) Kallias of Syracuse
(565) Antandros of Syracuse
(566) Timaios
(567) Dionysios the Sicilian
(568) Hippostratos
(569) Artemon of Pergamon
(570) Lykos
(571) Andreas of Panormos
(572) Nymphodoros of Syracuse
(573) Theophilos
(574) Peisistratos of Lipara
(575) Moschion
(576) Hyperochos of Kyme
(577) Anonymoi, De rebus Siculis
(578) Mimnermos of Smyrna
(579) Hermogenes of Smyrna
(581) Thibron
(582) Pausanias II, king of Sparta
(583) Lysandros
(584) Persaios
(586) Aristokles
(591) Aristokrates
(592) Pausanias 'The Laconian'
(598) Kleomenes
(599) Androitas of Tenedos
(600) Ainesidamos
(601) Philokrates
(602) Souidas of Thessaly
(603) Kineas of Thessaly
(604) Archinos
(605) Herophanes of Troizen
(606) Hegias of Troizen
(607) Anonymous, On Troizen
(608) Aristagoras
(609) Manetho
(610) Anagraphai
(612) Charon of Naukratis
(613) Lykeas of Naukratis
(614) Mosmes
(615) Philistos of Naukratis
(617) Asklepiades of Mendes
(618) Chairemon
(619) Euagoras of Lindos
(620) Hermaios
(621) Lysimachos
(622) Thrasyllos of Mendes
(623) Aristainetos
(624) Asklepiades
(625) Pankrates
(626) Zenobia
(627) Kallixeinos of Rhodes
(628) Nikanor, son of Hermeias
(629) Ailios Dios
(630) Horapollo Nilous
(630A) οἱ ἐκθέμενοι τὰ πάτρια ᾽Αλεξανδρείας/ Those Who Wrote the Patria of Alexandria
(631) Satyros of Alexandria
(632) Jason
(633) Aristonikos
(634) Seleukos of Alexandria
(635) Helladios of Antinoopolis
(636) Lupercus of Berytos
(637) Anonymous, De conditu Hermopolis
(638) Hermeias of Hermupolis
(639) Polyainos
(640) Polycharmos
(641) Soterichos of Oasis
(642) Aratos
(643) Demetrios
(644) Seneca, L. Annaeus
(645) Amometos
(646) Aristoteles
(647) Anonymous, On the Nile
(648) M. Tullius Cicero
(649) Ariston of Alexandria
(650) Eudoros of Alexandria
(651) Theon of Alexandria
(652) Timotheos
(653) Dionysios
(654) Butoridas
(655) Antisthenes
(656) Demoteles
(657) Hermateles
(658) Hermapion
(659) Leon of Pella
(660) Palaiphatos of Egypt
(661) Apollonides Horapios
(662) Nikomachos
(663) Ps.-Petosiris
(664) Aristokles of Messene
(666) Dalion
(667) Aristokreon
(668) Bion Soleus
(669) Simonides
(670) Philo
(671) Markellos
(672) Timokrates
(673) Aithiopia: Appendix
(676) Ulpianos
(677) Anonymous, On Arabia
(678) Artavasdes of Armenia
(679) Anonymous, De Armenia
(680) Berossos of Babylon
(681) Athenaios
(682) Athenokles
(683) Simakos
(684) Zenon
(685) Abydenos
(686) Semeronios Babylonios
(687) Dionysios
(689) Herakleides of Kyme
(691) Hermesianax of Colophon
(692) Diogenes
(693) Diokles
(694) Pharnouchos of Nisibis
(697) Asklepiades
(698) Artemidoros
(699) Demosthenes
(700) Nikander
(701) Menekrates
(702) Neoptolemos of Parion
(703) Proxenos
(704) Anonymous, On Epiros
(705) Polles
(706) Anonymous, On Etruria
(708) Ablabius
(709) Skylax of Karyanda
(710) Tauron
(711) Androsthenes of Thasos
(712) Patrokles
(713) Orthagoras
(714) Sosander
(715) Megasthenes
(716) Daimachos
(717) Dionysios
(718) Basilis
(719) Bardesanes
(720) Kaimaron
(721) Anonymoi
(722) Demetrios of Judaea
(723) Eupolemos
(724) Pseudo-Eupolemos
(725) Aristeas Judaeus
(726) Artapanos
(727) Kleodemos-Malchos
(728) Apollonios
(729) Philo
(730) Damokritos
(731) Nikarchos
(732) Theodotos
(733) Theophilos
(734) Justus
(735) Antonius Julianus
(736) Joannes Hyrcanus
(738) Eustochius Kappadokes
(739) Alexander
(740) Apollonios
(741) Philip of Theangela
(742) Anonymous, On Karia
(743) Hippagoras
(744) Anonymous, On Carthage
(745) Eratosthenes Junior Kyrenaios
(747) P. Anteius Antiochus of Aegae
(748) Kandidos
(749) Pamprepios
(750) Kapiton
(751) Androkles
(752) Asklepiades
(753) Kreon
(754) Timomachos
(755) Xenophon
(756) Demetrios
(757) Paion
(758) Anonymous, On Kypros
(759) Aristippos of Cyrene
(760) Theokritos of Chios
(761) Theochrestos
(762) Agroitas
(763) Hesianax
(764) Anonymous, On Libya
(766) Menippos
(767) Xenophilos
(768) Anonymous, On Lydia
(769) Menekrates
(770) Polycharmos
(771) Aristainetos
(772) Nikomedes of Akanthos
(773) Balagros
(774) Theagenes
(775) Antigonos
(776) Anonymous, On Makedonia
(777) Demetrios
(778) Nikostratos
(779) Apollodoros of Artemita
(780) Seleukos of Emesa
(781) Isidoros of Charax
(782) Anonymous, On Parthia
(783) Menander
(784) Laitos
(785) Dios
(786) Hestiaios
(787) Hieronymos the Egyptian
(788) Klaudios Iolaos
(789) Philostratos
(790) Philon
(791) Zenon of Sidon, History of Sidon
(792) Aspasios of Byblos
(793) Aspasios of Tyre
(794) Anonymous, On Phoenicia
(795) Hermogenes
(796) Metrophanes
(797) Hermesianax
(798) Timolaos
(799) Agathokles
(800) Anonymous, On Phrygia
(801) Agathon
(802) Andron of Teos
(803) Apollodoros
(804) Dionysios of Olbia
(805) Diophantos
(806) Glaukos
(807) Syriskos of Chersonesos
(808) Demetrios of Odessos
(809) Fabius Pictor
(810) L. Cincius Alimentus
(811) P. Cornelius Scipio
(812) A. Postumius Albinus
(813) C. Acilius
(814) Gnaeus Aufidius
(815) P. Rutilius Rufus
(816) Antigonos
(817) Promathion
(818) Galitas
(819) Kleinias
(820) Diokles of Peparethos
(821) Zenodotos
(822) Theodoros
(823) Kritolaos
(824) Xenon
(825) Parthax
(826) Rufus
(827) Leonides
(828) Agesilaos
(829) Alexarchos
(830) Aristoboulos
(831) Aristokles
(832) Chrysippos
(833) Pythokles of Samos
(834) Theotimos
(835) Aristotheos of Troezen
(836) Pyrrhon of Lipara
(837) Palladios of Methone
(838) Lepidus
(839) Ineditum Vaticanum
(841) Mnesimachos
(842) Timonax
(843) Agathon of Samos
(844) Ktesippos
(845) Appendix on Skythia
(846) Sosthenes of Knidos
(847) Anonymous, On Spain
(848) Timaios
(849) Anonymous, On the Landsurveyor of Syria
(850) Theodoros of Gadara
(851) Hermogenes of Tarsus
(852) Demetrios
(853) Protagorides of Kyzikos
(854) Pausanias of Antioch
(855) Anonymous, On Syria
(856) Dionysophanes
 • Abaris (34)
 • Abas (46)
 • Ablabius (708)
 • Abydenos (685)
 • C. Acilius (813)
 • Aethlios of Samos (536)
 • Agaklytos (411)
 • Agatharchides of Knidos (86)
 • Agatharchides of Samos (284)
 • Agathokles (472)
 • Agathokles of Samos(799)
 • Agathon (801)
 • Agathon of Samos (843)
 • Agesilaos (828)
 • Agias and Derkylos (305)
 • Aglaosthenes (499)
 • Agroitas (762)
 • Aieluros (528)
 • Ailios Dios (629)
 • Aineias of Samos (543)
 • Ainesidamos (600)
 • Aischylos of Alexandria (488)
 • Aisopos (187A)
 • Aithiopia: Appendix (673)
 • Akesandros of Cyrene (469)
 • Akestorides (28)
 • Akousilaos of Argos (2)
 • A. Postumius Albinus (812)
 • Alexander (739)
 • Alexander of Myndos (25)
 • Alexander’s Ephemerides (117)
 • Alexandros Polyhistor (273) Forthcoming
 • Alexarchos (829)
 • Alexis of Samos (539)
 • Alketas (405)
 • Alkimos (560)
 • Amelesagoras of Athens (330)
 • Ammonios of Alexandria (350)
 • Ammonios of Athens (361)
 • Amometos (645)
 • Amphion of Thespiai (387)
 • Amphitheos (?) of Herakleia (431)
 • Amyntas (122)
 • Amyntianos (150)
 • Anagraphai (Pseudo-Manetho) (610)
 • Anaxandridas (404)
 • Anaxikrates (307)
 • Anaximander the Younger (9)
 • Anaximenes of Lampsakos (72)
 • Anaxis of Boiotia (67)
 • Andreas of Panormos (571)
 • Andriskos (500)
 • Androitas of Tenedos (599)
 • Androkles (751)
 • Andron of Alexandria (246)
 • Andron (360)
 • Andron of Halikarnassos (10)
 • Andron of Teos (802)
 • Androsthenes of Thasos (711)
 • Androtion of Athens (324)
 • Anonymoi (721)
 • Anonymous (596)
 • Anonymous, Annals (Annales) (544)
 • Anonymous, Belli Syrii tertii annales (160)
 • Anonymous, Chronicle of Archons (P. Oxy., 13, 1613) (Chronicon Archontum) (258)
 • Anonymous, De Armenia (679)
 • Anonymoi, De rebus Siculis (577)
 • Anonymous, De conditu Hermopolis (637)
 • Anonymous, Encheiridion (P. Ryl., 1, 22) (18)
 • Anonymous, Eumolpidon Patria (355)
 • Anonymous, Eupatridon Patria (356)
 • Anonymous Exegete (Anonymus exegeta) (352)
 • Anonymous, Fragmenta historica (105)
 • Anonymous from Corinth (on the Parthian War) (204)
 • Anonymous from Miletos (on the Parthian War) (205)
 • Anonymous, History of Herakles (Tabula Albana, IG, 14, 1293) (Heraclis historia) (40)
 • Anonymous, Horismoi (De finibus urbis) (375)
 • Anonymous, Olympian Victors (Victores Olympici) (P. Oxy. II 222) (415)
 • Anonymous Olympic Chronicle from Oxyrhynchus (P.Oxy. I 12) (255)
 • Anonymous, Olympic Chronicle (Chronicon Olympicyum) (vel Phlegon) (P. Oxy., 17.2082) (257a)
 • Anonymous, On Aiolia (De Aeolia) (301)
 • Anonymous, On Alexander (P. Ox. 1798) (148)
 • Anonymous, On Alexander’s History (153)
 • Anonymous, On Arabia (677)
 • Anonymous, de Argo (311)
 • Anonymous, On Arkadia (De Arcadia) (321)
 • Anonymous, On Carthage (De Carthagine) (744)
 • Anonymous, On Chios (De Chio) (395)
 • Anonymous, On Crete (De Creta) (468)
 • Anonymous, On Delos (De Delo, ex Aeschine) (401a)
 • Anonymous, On Delos> (De Delo, ex Hyperide) (401b)
 • Anonymous, On Delos (De Delo, ex Lycurgo) (401c)
 • Anonymous, On Delos (De Delo, ex Dinarcho) (401d)
 • Anonymous, On Epiros (De Epiro) (704)
 • Anonymous, On Euboia (De Euboea) (427)
 • Anonymous, On Etruria (De Etruria) (706)
 • Anonymous, On Hannibal (De Hannibale) (180)
 • Anonymous, On Ithaca (De Ithaca) (441)
 • Anonymous, On Karia (De Caria) (742)
 • Anonymous, On Kypros (De Cypro) (758)
 • Anonymous, On Lesbos (De Lesbo) (479)
 • Anonymous, On Libya (De Libya) (764)
 • Anonymous, On Lydia (De Lydia) (768)
 • Anonymous, On Magnesia (De Magnesia) (482)
 • Anonymous, On Makedonia (De Macedonia) (776)
 • Anonymous, On Marcus Aurelius Antoninus (De Marco Aurelio Antonino) (202)
 • Anonymous, On Megara (De Megara) (487)
 • Anonymous, On Miletos (De Mileto) (496)
 • Anonymous, On Ptolemaios? (376A)
 • Anonymous, On Naxos (501)
 • Anonymous, On the Nile (647)
 • Anonymous, On Parthia (De Parthia) (782)
 • Anonymous on Pausanias of Arcadia (322)
 • Anonymous on Pausanias, On Argolika (Anonymi apud Pausaniam de Argo) (314)
 • Anonymous, On Phoenicia (De Phoenicia) (794)
 • Anonymous, On Phrygia (De Phrygia) (800)
 • Anonymous, On Pyrrhos (De Pyrrho) (159)
 • Anonymous, On Rome and Italy (840)
 • Anonymous, On Samothrace (548)
 • Anonymous, On Samos (545)
 • Anonymous, On Sicyon (551)
 • Anonymous, On Septimius Severus (Cassius Dio and Antipater of Hieropolis) (De Septimio Severo) (211)
 • Anonymous, On Siphnos (De Siphno) (553)
 • Anonymous, On Spain (De Hispania) (847)
 • Anonymous, On Syria (De Syria) (855)
 • Anonymous, On the Landsurveyor of Syria (De agrimensore Syriae) (849)
 • Anonymous, On the Lists of Olympian Victors (De tabulis victorum Olympicorum) (416)
 • Anonymous, On Troizen (De Troezene) (607)
 • Anonymous, Pergamene Chronicle (506)
 • Anonymous Periegete (P. Haw., 80-81) (Anonymous periegeta) (369)
 • Anonymous philosopher (on the Parthian War) (206)
 • Anonymous, Sikyonian Record (Anagraphe Sikyonia) (550)
 • Anonymous, Testimony on Arkadia (Testimonium de Arcadia) (320)
 • Anonymous, The Parthian War (203)
 • Anonymous, The Writers of The Atthides (329)
 • Anonymous, Writers in Polybios’s History (83)
 • Anonymous, Writers of Troika (Οἱ συντεταχότες τὰ τρωικά) (48A)
 • Anonymous Writers on Cult (368)
 • Antandros of Syracuse (565)
 • Antenor (the Cretan) (463)
 • Antidamas Heracleopolitanus (152)
 • Antigenes (141)
 • Antigonos Macedo (775)
 • Antigonos (816)
 • Antileon (247)
 • Antiochianos (on the Parthian War) (207)
 • Antiochos (29)
 • Antiochos of Aegae, P. Anteius (747)
 • Antiochos of Syracuse (555)
 • Antiochos-Pherekydes of Athens (333)
 • Antipater of Akanthos (56)
 • Antipater (507)
 • Antipatros (114)
 • Antipatros of Magnesia (69)
 • Antiphanes the Younger (349)
 • Antisthenes (655)
 • Antisthenes of Rhodes (508)
 • Antonius Julianus (735)
 • Aphrodisios (386)
 • Apion of Alexandria (616)
 • Apollas of Pontos (266)
 • Apollodoros (422)
 • Apollodoros (803)
 • Apollodoros of Artemita (779)
 • Apollonides Horapios (?) (661)
 • Apollonios (403)
 • Apollonios Molo of Rhodes (728)
 • Apollonios of Aphrodisias (740)
 • Apollonios of Athens (365)
 • Appendix on the Malians (483)
 • Appendix on Skythia (845)
 • Appendix (Rhodes) (533)
 • Appian (237)
 • Aratos (642)
 • Aratos of Sikyon (231)
 • Archemachos of Euboia (123)
 • Archemachos of Euboia (424)
 • (A. Licinius) Archias of Antioch (186)
 • Archinos (604)
 • Architimos (315)
 • Aretades of Knidos (285)
 • Ar(i)aithos of Tegea (316)
 • Aristagoras (of Miletos?) (608)
 • Aristainetos of Byzantion (623)
 • Aristainetos (771)
 • Aristarchos of Elis (412)
 • Aristeas (35)
 • Aristeas Judaeus (725)
 • Aristeides (444)
 • Aristeides (495)
 • Aristeides of Miletos (286)
 • Aristion (509)
 • Aristippos (317)
 • Aristippos of Cyrene (759)
 • Aristoboulos (830)
 • Aristoboulos of Kassandreia (139)
 • Aristodemos (104)
 • Aristodemos (383)
 • Aristodemos of Nysa (22)
 • Aristodemos of Elis (414)
 • Aristodikos (36)
 • Aristokles (33)
 • Aristokles (or Aristoteles) (436)
 • Aristokles, Constitution of the Lakonians (586)
 • Aristokles, Italika (831)
 • Aristokles of Messene (664)
 • Aristokrates (591)
 • Aristokreon (667)
 • Aristokritos of Miletos (493)
 • Aristomenes of Athens (364)
 • Ariston (337)
 • Ariston of Alexandria (649)
 • Aristonikos (633)
 • Aristonikos of Alexandria (53)
 • Ariston of Pella (201)
 • Aristonikos of Tarentum (57)
 • Aristonymos (510)
 • Aristophanes of Boiotia (379)
 • Aristophanes of Byzantion (347)
 • Aristos of Salamis (143)
 • Aristoteles (646)
 • Aristoteles of Chalkis (423)
 • Aristotheos of Troezen (835)
 • Armenidas (378)
 • Artapanos (726)
 • Artavasdes of Armenia (678)
 • Artemidoros of Ascalon (698)
 • Artemidoros of Ephesos (438)
 • Artemon Clazomeneus (443)
 • Artemon of Pergamon (569)
 • Asinius Pollio (193)
 • Asinius Quadratus (97)
 • Asklepiades (144)
 • Asklepiades of Cyprus (752)
 • Asklepiades of Mendes (617)
 • Asklepiades of Myrlea (697)
 • Asklepiades of Nikaia (339)
 • Asklepiades of Tragilos (12)
 • Asklepiades son of Areios (157)
 • Asklepiades of Egypt (624)
 • Aspasios of Byblos (792)
 • Aspasios of Tyre (793)
 • Athanadas (303)
 • Athanis of Syracuse (562)
 • Athenaios (166)
 • Athenaios (681)
 • Athenakon (546)
 • Athenodoros (746)
 • Athenokles (682)
 • Atticus, T. Pomponius (189)
 • Aufidius, Gnaeus (814)
 • Autesion (298)
 • Autocharis (249)
 • Autokleides (353)
 • Autokrates (297)
 • Balagros (773)
 • Bardesanes (719)
 • Basilis (718)
 • Baton of Sinope (268)
 • Bemarchios (220)
 • Berossos of Babylon (680)
 • Bias (439)
 • Bion (89)
 • Bion of Prokonnesos (14)
 • Bion of Prokonnesos (332)
 • Bion Soleus (668)
 • Boethos of Tarsos (194)
 • Botryas of Myndos (58)
 • Butoridas (654)
 • Caecilius Calactinus (183)
 • Callinicus of Petra (281)
 • Cassius Longinus (259)
 • Chaireas (177)
 • Chairemon (618)
 • Charax of Pergamon (103)
 • Chares of Mytilene (125)
 • Charikles (367)
 • Charon of Lampsakos (262)
 • Charon of Naukratis (612)
 • Chersiphron and Metagenes (420)
 • Christodoros of Koptos (283)
 • Chronicon Romanum (252)
 • Chrysermos of Corinth (287)
 • Chryseros (96)
 • Chrysippos (832)
 • Cicero, Marcus Tullius (235)
 • Cicero, Marcus Tullius (648)
 • L. Cincius Alimentus (810)
 • Claudian (282)
 • Claudius Caesar (276)
 • Claudius Eusthenius (218)
 • Clemens (102)
 • Conon (26)
 • Crepereius Calpurnianus (208)
 • Daimachos (of Plataiai) (65)
 • Daimachos (Indika) (716)
 • Dalion (666)
 • Damastes of Sigeion (5)
 • Damokritos (730)
 • Damon (389)
 • Dares (51)
 • Deinarchos of Delos (399)
 • Deinarchos (465)
 • Deinias of Argos (306)
 • Dellius, Q. (197)
 • Demades of Athens (227)
 • Demaratos, Tragōidoumena (12A)
 • Demaratos (42)
 • Demaretes (42A)
 • Demeas of Paros (502)
 • Demetrios of Byzantion (162)
 • Demetrios of Salamis (643)
 • Demetrios (of Salamis) (756)
 • Demetrios, On Pamphylia (777)
 • Demetrios (son of Antigonos) (852)
 • Demetrios of Argos (304)
 • Demetrios of Ilion (59)
 • Demetrios of Judaea (722)
 • Demetrios of Kallatis (85)
 • Demetrios of Odessos (808)
 • Demetrios of Sagalassos (209)
 • Demetrios of Seriphos (549)
 • Demochares (75)
 • Demodamas of Halikarnassos (428)
 • Demognetos (445)
 • Demokritos of Ephesos (267)
 • Demon of Athens (327)
 • Demosthenes (699)
 • Demoteles (656)
 • Demoteles of Andros (400)
 • Derkyllos (288)
 • Dexippos (100)
 • Didymos of Alexandria (340)
 • Dieuchidas of Megara (485)
 • Diktys of Crete (49)
 • Diodoros (452)
 • Diodoros the Periegete (372)
 • Diogenes (692)
 • Diogenes of Kyzikos (474)
 • Diogenes of Sikyon (503)
 • Diokles (693)
 • Diokles of Peparethos (820)
 • Diokles of Rhodes (302)
 • Dionysios, On India (717)
 • Dionysios, On Sacred Matters (357)
 • Dionysios of Miletos (687)
 • Dionysios Thrax of Alexandria (512)
 • Dionysios of Argos (308)
 • Dionysios of Halikarnassos (251)
 • Dionysios I of Syracuse (557)
 • Dionysios of Olbia (804)
 • Dionysios of Rhodes (511)
 • Dionysios of Samos (15)
 • Dionysios Scytobrachion (32)
 • Dionysios the Sicilian (567)
 • Dionysios, On Egypt (653)
 • Dionysodoros Boiotos (68)
 • Dionysophanes (856)
 • Diophantos (805)
 • Dios (785)
 • Dioxippos of Corinth (454)
 • Diyllos (73)
 • Dorotheos (289)
 • Dorotheos of Athens (145)
 • Dosiadas (458)
 • Dositheos (290)
 • Dositheos (54)
 • Drakon of Athens (344)
 • Duris of Samos (76)
 • Echemenes (459)
 • Echephylidas (409)
 • Eleusis (55)
 • Ephoros the Younger (212)
 • Empylos of Rhodes (191)
 • Eparchides (437)
 • Ephippos of Olynthos (126)
 • Ephoros (70)
 • Epimenides (457)
 • Eratosthenes Junior of Cyrene (745)
 • Eratosthenes of Cyrene (241)
 • Eretes (242)
 • Ergias of Rhodes (513)
 • Erxias (449)
 • Euagon of Samos (535)
 • Euagoras of Lindos (619)
 • Eualkes (418)
 • Eudemos (524)
 • Eudemos of Naxos (497)
 • Eudoros of Alexandria (650)
 • Eudoxos of Rhodes (79)
 • Euhemeros of Messene (63)
 • Eukrates (514)
 • Eumachos of Neapolis (178)
 • Eumelos (77)
 • Eumelos of Corinth (451)
 • Euphantos of Olynthos (74)
 • Eupolemos (723)
 • Eusebios (101)
 • Eustochius of Cappadocia (738)
 • Euthymenes (243)
 • Eutychianos (226)
 • Fabius Ceryllianus (217)
 • Fabius Pictor (Quintus) (809)
 • Fragmentum Sabbaiticum (151)
 • Galitas (?) (818)
 • Glaukippos (363)
 • Glaukos (674)
 • Glaukos (806)
 • Gorgias of Athens (351)
 • Gorgias of Leontinoi (407)
 • Gorgon of Rhodes (515)
 • Gorgos of Kolophon (17)
 • Gorgosthenes of Rhodes (529)
 • Habron of Athens (359)
 • Hagelochos (516)
 • Hagestratos (517)
 • Hannibal (181)
 • Harmodios of Lepreon (319)
 • Hegemon of Alexandreia Troas (110)
 • Hegesianax of Alexandria Troas (45)
 • Hegesias of Magnesia (142)
 • Hegesinos (331)
 • Hegesippos (391)
 • Hegias of Troizen (606)
 • Hekataios (264)
 • Hekataios of Miletos (1)
 • Hellanikos of Lesbos (4)
 • Hellanikos of Lesbos (323a)
 • Hellanikos of Lesbos (601a)
 • Hellanikos of Lesbos (608a)
 • Hellanikos of Lesbos (645a)
 • Hellanikos of Lesbos (687a)
 • Hellenika Oxyrhynchia (66)
 • Heliodoros of Athens (373)
 • Helladios of Antinoopolis (635)
 • Heragoras of Megara (486A)
 • Herakleides Kritikos (369A)
 • Herakleides of Magnesia (187)
 • Herakleitos of Lesbos (167)
 • Hereas of Megara (486)
 • Hermaios (620)
 • Hermapion (658)
 • Hermateles (657)
 • Hermeias of Hermupolis (638)
 • Hermeias of Methymna (558)
 • Hermesianax (797)
 • Hermesianax of Colophon (691)
 • Hermogenes (of Priene?) (481)
 • Hermogenes (795)
 • Hermogenes of Smyrna (579)
 • Hermogenes of Tarsus (851)
 • Herod the Great (236)
 • Herodoros (31)
 • Herophanes of Troizen (605)
 • Heropythos (448)
 • Hesianax (763)
 • Hestiaios (786)
 • Hesychios of Miletos (390)
 • Hieroboulos of Rhodes (530)
 • Hieron (518)
 • Hieronymos the Egyptian (787)
 • Hippagoras (743)
 • Hippasos (589)
 • Hippias (421)
 • Hippias of Elis (6)
 • Hippostratos (568)
 • Hippys (554)
 • Horapollo Nilous (630)
 • Hypermenes (394)
 • Hyperochos of Kyme (576)
 • Hypsikrates of Amisos (190)
 • Idomeneus (547)
 • Idomeneus of Lampsakos (338)
 • Ineditum Vaticanum (839)
 • Ion of Chios (392)
 • Isidoros of Charax (781)
 • Istros (334)
 • Jason of Argos (94)
 • Jason, On Cnidian Matters (446)
 • Jason, Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείᾳ (632)
 • Jason of Byzantion (12C)
 • Jason of Cyrene (182)
 • Joannes Hyrcanus (736)
 • Juba II of Mauretania (275)
 • Judas (261)
 • Julianus Imperator (238)
 • Justus (734)
 • Kadmos of Miletos (335)
 • Kadmos of Miletos (489)
 • Kaimaron (720)
 • Kallias of Syracuse (564)
 • Kallikrates-Menekles (370)
 • Kallikrates of Tyre (213)
 • Kallimorphos (210)
 • Kallippos of Corinth (385)
 • Kallisthenes (124)
 • Kallisthenes of Sybaris (291)
 • Kallistion (223)
 • Kallistratos (348)
 • Kallixeinos of Rhodes (627)
 • Kandidos (748)
 • Kapiton (750)
 • Kaukalos of Chios (38)
 • Kephalion (93)
 • Kephisodoros (112)
 • Khoṙohbut (Eleazer) (224)
 • Kineas of Thessaly (603)
 • Klaudios Iolaos (?) (788)
 • Klei(to)demos of Athens (323)
 • Kleinias (819)
 • Kleitarchos of Alexandria (137)
 • Kleitonymos (12B)
 • Kleitonymos, Italika (292)
 • Kleitophon of Rhodes (293)
 • Kleodemos-Malchos (727)
 • Kleomenes (598)
 • Kletonymos of Lato (467B)
 • Klytos of Miletos (490)
 • Komarchos (410)
 • Krateros the Macedonian (342)
 • Krates of Athens (362)
 • Kratippos (of Athens?) (64)
 • Kreon (753)
 • Kreophylos (417)
 • Kritias of Athens (338A)
 • Kritolaos (823)
 • Kriton (200)
 • Kriton of Pieria (277)
 • Ktesiphon (294)
 • Ktesippos (844)
 • Kyllenios (222)
 • Kyrsilos of Pharsalos (130)
 • Laitos (or Mochos) (784)
 • Lamachos (of Smyrna?) (116)
 • Laosthenidas (462)
 • Leon of Alabanda (278)
 • Leon of Byzantium (132)
 • Leon of Pella (659)
 • Leon of Samos (540)
 • Leonides (827)
 • Lepidus (838)
 • Leschides (172)
 • Lindian Chronicle (532)
 • Lindion Chrematismoi (Lindian Public Records) (531)
 • Lucullus (Lucius Licinius) (185)
 • Lupercus of Berytos (636)
 • Lykeas of Argos (312)
 • Lykeas of Naukratis (613)
 • Lykos, On Thebes (380)
 • Lykos (Boutheras) of Rhegium (570)
 • Lysandros (583)
 • Lysanias of Mallos (426)
 • Lysimachides (366)
 • Lysimachos, Aigyptiaka (621)
 • Lysimachos of Alexandria (382)
 • Lysimachos, On the Education of Attalos (170)
 • Magnus Carrhaeus (225)
 • Maiandr(i)os of Miletos and (?) Leandr(i)os of Miletos (491-492)
 • Makar(eus) (of Kos?) (456)
 • Malakos (552)
 • Manetho (609)
 • Markellos (671)
 • Marmor Parium (239)
 • Matris (39)
 • Medeios of Larissa (129)
 • Megasthenes (715)
 • Melanthios of Athens (326)
 • Melisseus (402)
 • Meliton of Athens (345)
 • Memnon (434)
 • Menander (783)
 • Menekles of Barka (270)
 • Menekles of Teos (466)
 • Menekrates (701)
 • Menekrates of Xanthus (769)
 • Menelaos (384)
 • Menippos (766)
 • Menodotos of Perinthos (82)
 • Menodotos of Samos (541)
 • Menyllos (295)
 • Metrodoros (184)
 • Metrodoros of Chios (43)
 • Metrophanes (796)
 • Mimnermos of Smyrna (578)
 • Mnesimachos (841)
 • Mnesiptolemos (164)
 • Molpis (590)
 • Moschion (575)
 • Mosmes (?) (614)
 • Mousaios of Ephesos (455)
 • Myron of Priene (106)
 • Neanthes (84)
 • Neanthes the Younger (171)
 • Nearchos (133)
 • Neoptolemos of Parion (702)
 • Nikandros of Chalcedon (700)
 • Nikandros of Thyateira (343)
 • Nikandros, son of Anaxagoras, and Nikandros, son of Damaios, of Kolophon (271-272)
 • Nikanor (146)
 • Nikanor, son of Hermeias (628)
 • Nikarchos (731)
 • Nikasylos (519)
 • Nikias (318)
 • Nikias of Mallos (60)
 • Nikoboule (127)
 • Nikochares (398)
 • Nikokles (587A)
 • Nikokles the Lakonian (587B)
 • Nikokrates (376)
 • Nikomachos (215)
 • Nikomachos, Concerning the Festivals of the Egyptians (662)
 • Nikomedes of Akanthos (772)
 • Nikostratos (778)
 • Nikostratos of Trapezos (98)
 • Nymphis (432)
 • Nymphodoros of Syracuse (572)
 • ΟΙ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ/ Those Who Wrote the Patria of Alexandria (630a)
 • Olympichos of Samos (537)
 • Olympos (198)
 • Onasimos of Cyprus (216)
 • Onasos (41)
 • Onesikritos (134)
 • Onomastos (520)
 • Oribasius Pergamenus (221)
 • Orthagoras (713)
 • Ouliades of Samos (538)
 • Ouranios (675)
 • Paion (757)
 • Palaiphatos of Athens (44)
 • Palaiphatos of Egypt (660)
 • Palladios of Methone (837)
 • Pamprepios of Panopolis (749)
 • Pankrates the Egyptian (625)
 • Panyassis of Halikarnassos (440)
 • Parthax (825)
 • Patrokles (712)
 • Pausanias of Antioch (854)
 • Pausanias 'The Laconian' (592)
 • Pausanias II, king of Sparta (582)
 • Paxamos (377)
 • Peisandros (16)
 • Peisistratos of Lipara (574)
 • Persaios (584)
 • Petellidas (464)
 • (Ps.-)Petosiris (663)
 • Phaennos (525)
 • Phaistos (593)
 • Phanodemos of Athens (325)
 • Phanodikos (397)
 • Pharnouchos of Nisibis (694)
 • Pherekydes of Athens (3)
 • Pherekydes of Leros (475)
 • Phidalios of Corinth (30)
 • Philinos (174)
 • Philip of Theangela (741)
 • Philippos of Amphipolis (280)
 • Philippos of Pergamon (95)
 • Philiskos of Miletos (337B)
 • Philistides (of Mallos?) (11)
 • Philistos (556)
 • Philistos of Naukratis (615)
 • Philo (670)
 • Philo (729)
 • Philochoros of Athens (328)
 • Philokrates (601)
 • Philomnestos (527)
 • Philon (790)
 • Philonides (121)
 • Philostratos (789)
 • Philostratos of Athens (99)
 • Philteas (498)
 • Phlegon of Thralles (257)
 • Phylarchos (81)
 • Plesimachos (52)
 • Plutarch of Chaeronea (388)
 • Polles (705)
 • Polos of Akragas (7)
 • Polyainos (639)
 • Polyainos (of Sardis) (196)
 • Polybios (173)
 • (C. Iulius) Polybios (254)
 • Polycharmos (640)
 • Polycharmos (770)
 • Polycharos or Polyanthos of Cyrene (37)
 • Polygnostos (473)
 • Polykleitos of Larisa (128)
 • Polykrates (588)
 • Polykritos of Mende (559)
 • Polyzelos of Rhodes (521)
 • Porphyry (260)
 • Poseidippos of Knidos (447)
 • Poseidonios (87)
 • Poseidonios of Olbia (279)
 • Poseidonios, On Perseus of Macedon (169)
 • Possis of Magnesia (480)
 • Potamon (147)
 • Praxagoras (219)
 • Praxion of Megara (484)
 • Promathidas (430)
 • Promathion (817)
 • Protagorides of Kyzikos (853)
 • Proxenos (703)
 • Proxenos of Chalcis (425)
 • Psaon of Plataia (78)
 • Pseudo-Democritus, or Bolos of Mendes (263)
 • Pseudo-Eupolemos (724)
 • Ptolemy (199)
 • Ptolemy VIII (234)
 • Ptolemy of Megalopolis (161)
 • Ptolemy of Mendes (611)
 • Pyrander (504)
 • Pyrgion (467)
 • Pyrrhon of Lipara (836)
 • Pyrrhos of Epeiros (229)
 • Pythainetos (299)
 • Pytheos-Satyros (429)
 • Pythermos? (80)
 • Pythokles of Samos (833)
 • Rhianos of Bene (265)
 • Rutilius Rufus, P. (815)
 • Rufus (826)
 • Satyros (20)
 • Satyros of Alexandria (631)
 • Scipio Africanus Maior, P. Cornelius (232)
 • Scipio Nasica Corculum, P. Cornelius (233)
 • Scipio, P. Cornelius (811)
 • Seleukos (226A)
 • Seleukos of Alexandria (341)
 • Seleukos of Alexandria (634)
 • Seleukos of Emesa (780)
 • Semeronios Babylonios (686)
 • Semonides of Samos or Amorgos (534)
 • Semos (396)
 • Seneca, L. Annaeus (644)
 • Servius (47)
 • Silenos (175)
 • Silenos of Chios (27)
 • Simakos (683)
 • Simonides (of Magnesia) (163)
 • Simonides (669)
 • Simonides (ὁ γενεαλόγος) (8)
 • Simonides of Karystos or Eretria (55C)
 • Sisyphos of Kos (50)
 • Skamon of Mytilene (476)
 • Skopas (413)
 • Skylax of Karyanda (709)
 • Skythinos of Teos (13)
 • Sokrates of Argos (310)
 • Sokrates of Rhodes (192)
 • Sophainetos Stymphalikos (109)
 • Sosander (714)
 • Sosibios (595)
 • Sosikrates (461)
 • Sosthenes of Knidos (846)
 • Sostratos (23)
 • Sosylos (176)
 • Sotades of Athens (358)
 • Soterichos of Oasis (641)
 • Souidas of Thessaly (602)
 • Sphairos (585)
 • Staphylos of Naukratis (269)
 • Stesikleides (245)
 • Stesimbrotos of Thasos (107)
 • Strabo of Amaseia (91)
 • Strato (168)
 • Strattis (118)
 • Sulpicius Galba, C. (92)
 • Syriskos of Chersonesos (807)
 • Tauron (710)
 • Telephanes (371)
 • Telephos of Pergamon (505)
 • Telesarchos (309)
 • Tellis (61)
 • Teukros of Kyzikos (274)
 • Teupalos of Elis (408)
 • Thallos (256)
 • Theagenes (774)
 • Themison (374)
 • Themistogenes of Syracuse (108)
 • Theochrestos (761)
 • Theodectes (113)
 • Theodoros (542)
 • Theodoros (195)
 • Theodoros (62)
 • Theodoros (822)
 • Theodoros (346)
 • Theodoros of Gadara (850)
 • Theodoros of Ilion (48)
 • Theodoros of Phokaia (406)
 • Theodoros of Rhodos (230)
 • Theodotos (732)
 • Theogenes (300)
 • Theognis of Rhodes (526)
 • Theoklios (214)
 • Theokritos of Chios (760)
 • Theolytos of Methymna (478)
 • Theon of Alexandria (651)
 • Theophanes (188)
 • Theophilos (296)
 • Theophilos (573)
 • Theophilos (733)
 • Theopompos (21)
 • Theopompos of Chios (115)
 • Theotimos (470)
 • Theotimos (834)
 • Theseus (453)
 • Thibron (581)
 • Thrasyllos of Mendes (622)
 • Thrasyllos of Rhodes (253)
 • Timagenes of Alexandria (88)
 • Timagoras (381)
 • Timaios (848)
 • Timaios (566)
 • Timochares (165)
 • Timogenes of Miletos (435)
 • Timokrates (563)
 • Timokrates (672)
 • Timokritos (522)
 • Timolaos (798)
 • Timomachos (754)
 • Timonax (842)
 • Timonides of Leukas (561)
 • Timosthenes of Rhodos (354)
 • Timotheos (313)
 • Timotheos (652)
 • Tyrtaios (580)
 • Ulpianos (?) of Emesa (?) (676)
 • Varro (149)
 • Writings on Aurelian (213-215)
 • Xenagoras (240)
 • Xenion (460)
 • Xenokrates (248)
 • Xenomedes of Keos (442)
 • Xenon (824)
 • Xenophanes of Kolophon (450)
 • Xenophilos (767)
 • Xenophon (179)
 • Xenophon (755)
 • Xenophon (24)
 • Xenophon of Athens (111)
 • Xenophon of Ephesos (419)
 • Zenis of Chios (393)
 • Zeno of Rhodes (523)
 • Zenobia (626)
 • Zenodotos, Epitomes, Historical Commentaries (19)
 • Zenodotos of Troizen (821)
 • Zeno, On Pyrrhos in Italy and Sicily , Epitome of the Relations between Both Romans and Carthaginians (158)
 • Zeno (Deinon?) (684)
 • Zenon of Sidon, History of Sidon (791)
 • Zoilos of Amphipolis (71)
 • Zopyros (336)
 • Zopyros of Magnesia (494)
 • Editor in Chief: Ian Worthington (University of Missouri)
  Editors: E.M. Carawan (Missouri State); K. Dowden (Birmingham); J. Engels (Köln); Andrew Erskine (Edinburgh); R. Fowler (Bristol); Nigel Kennell (UBC); Nicholas Jones
  (Pittsburgh); Amélie Kuhrt (London); Peter Liddel (Manchester); J. Roisman (Colby College); Matthew Roller (Johns Hopkins); J. Sickinger (Florida State)
  Advisory Editors: A.B. Bosworth (Western Australia); P.J. Rhodes (Durham)